KJØPSBETINGELSER

AVTALE

Avtalen mellom kjøper og Aromasence består av opplysningene Aromasence gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Aromasence. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

PARTENE

Selger
Firmanavn: Aromasence
Kontaktadresse: Liaveien 1, 5132 Nyborg
E-post: [email protected]

Organisasjonsnummer: 925685011
Kjøper: Den personen som foretar bestillingen.

PRISER

Alle priser er i Norske kroner. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Frakt tilkommer. Aromasence sine priser fremgår av Aromasence sin gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud som også inneholder informasjon om leveringskostnader.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Aromasence.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

ORDREBEKREFTELSE

Når Aromasence har mottatt kjøperens bestilling, skal Aromasence uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Aromasence så snart som mulig.

BETALING

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Aromasence.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Levering m.v.

Aromasence kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt
til kjøperen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Vi støtter i dag flere typer betalinger:

VISA – Via Stripe sine tjenester
MasterCard – Via Stripe sine tjenester:
Faktura – For de med avtaler med oss direkte
Vipps – betaling via Vipps konto – Mobilbetaling.

RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. For å benytte angreretten, bes kjøper ta kontakt ved å sende en mail om at angrerett ønskes å benyttes, til [email protected] Kjøper får en bekreftelse på mottatt mail, og kjøper kan returnere sendingen. Etter at pakken er mottatt av Aromasence, vil vi refundere deg for kjøpet innen 14 dager. Ønsker du å benytte angreretten betaler du selv porto for retur av varen.

Varen må kunne leveres tilbake til Aromasence i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldene.Aromasence kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen.

Alt kjøp via internett hos Aromasence.no så har du automatisk 14 dagers angrefrist, uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter du får varene i fysisk besittelse.
Angrerettskjema blir tilsendt på mail etter foretatt kjøp. For å kunne bruke angreretten må du fylle ut skjemaet og legge ved varen i retur.

UNDERSØKELSE AV VAREN

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.
Dersom det foreligger en mangel ved varen eller en feil levering av varer, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Aromasence melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Kontakt oss på mail før du returnerer varen. Dine utlegg for returfrakten på billigste måte, tilbakebetales så snart varen har kommet til oss. Erstatningsleveransen skjer helt uten kostnad for deg.

REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Aromasence melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes Aromasence innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til Aromasence bør være skriftlig (e-post, brev).

KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom Aromasence ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Aromasence. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller kravet.

Heving:
Kjøperen kan heve avtalen med Aromasence dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt.

Erstatning:
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Aromasence side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Aromasence.

Retting eller omlevering:
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Aromasence retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Aromasence kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Aromasence skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Prisavslag:
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving:
I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning:
Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etteravtalen, og dette ikke skyldes forhold på Aromasence sin side, kan Aromasence i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.
Aromasence kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:
Dersom kjøperen ikke betaler, kan Aromasence fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Aromasence heve avtalen. Aromasence kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Aromasence kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som er fastsatt.

Erstatning:
Aromasence kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Aromasence kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Aromasence belaste kjøper med et gebyr på kr 100,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

GARANTI

Garanti som gis av Aromasence, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Aromasence kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Aromasence har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Aromasence, pr e-post dersom han eller hun har spørsmål om bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at personopplysninger blir slettet eller endret.

All personlig informasjon er konfidensiell og vil ikke bli delt med andre. Ved å bestille varer i nettbutikken, samtykker du i at din e- postadresse og andre opplysninger blir brukt til å kommunisere med deg, vedrørende din ordre.

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

×
×

Handlekurv